Valors

Els valors educatius de l'esport

El que és educatiu de la pràctica de l'esport no és únicament l'aprenentatge de tècniques o pràctiques, ni tampoc els beneficis físics o psíquics d'una bona preparació esportiva. El que és realment educatiu són les condicions en què es desenvolupen aquestes pràctiques, que sempre haurien d'afavorir l'autoestima, conèixer-se, tenir seguretat i confiança en un mateix, ser responsable, saber elegir...

És feina de l'entrenador cercar estratègies per a què els nostres infants adoptin actituds i maneres que els facin créixer en el coneixement, l'afectivitat i les relacions socials.

El que dóna valor educatiu a l'esport és la intencionalitat amb què es practica. Qualsevol intervenció educativa ha d'estar impregnada de valors i ha d'afavorir el desenvolupament harmònic dels infants.

Els valors clau:

RESPECTE

HÀBITS SALUDABLES (respecte amb un mateix)

PARTICIPACIÓ NO EXCLOENT (respecte amb els demés)

CONSUM I MEDI AMBIENT (respecte amb l’entorn)

JOC NET (respecte amb les normes)

RELACIONS SOCIO - AFECTIVES

EMPATIA (sensibilitat cap els demés)

TREBALL EN EQUIP (cooperació)

SOLIDARITAT

CIVISME

CONTROL EMOCIONAL

AUTOCONTROL – NO VIOLÈNCIA (expressió de les emocions)

MOTIVACIÓ (continuïtat en la pràctica)

AUTONOMIA (constància, esforç, superació...)

RESPONSABILITAT

Competició i educació són compatibles?

Els mestres no preparen els seus alumnes solament per aprovar l'examen final, no es pot, doncs, pretendre que l'esport en l'edat escolar s'orienti únicament cap al triomf en la competició.

Competició i educació es poden presentar com realitats diferents i incompatibles; però no ho són atès que:

 • Podem promoure-hi l'aprenentatge en el respecte i la convivència.
 • Podem evitar el model competitiu extrem que col·loca el guanyar com a fi que s'anteposa a qualsevol altre finalitat.
 • Recomanacions per als jugadors:

 • Entreno, jugo i competeixo per passar-m’ho bé i per formar-me com a persona.
 • Intento guanyar, però sé que no és el  més important.
 • Sóc responsable, em comprometo amb els companys i les companyes i amb l'entrenador/a.
 • Sóc part d'un equip.
 • Accepto la importància de respectar el reglament i sobretot la feina d'aquells que asseguren el seu compliment.
 • Sense regles ni àrbitres no puc jugar.
 • No m'agraden els fanatismes, per animar no cal menysprear ningú.
 • Anima'm, però respecta els altres.
 • Recomanacions pràctiques per als pares/tutors:

 • Interessem-nos per les activitats extra esportives que realitza el nostre fill o filla, parlem-ne amb ells, amb els monitors de l'activitat, amb els altres pares i mares.
 • Encoratgem-los i valorem les seves actituds positives.
 • Detectem si l'activitat esportiva que realitzen és l'apropiada i parlem-ne amb el monitor/a i amb el seu tutor/a.
 • Prenguem decisions junts pares i fills, de forma dialogada i raonada.
 • Acompanyem-los els dies festius als terrenys de joc on s'hagin de desplaçar.
 • Adoptem actituds educatives en tot moment (no oblidem que som miralls per als nostres fills i filles).
 • Donem-los confiança i seguretat, fent-los notar els aspectes positius de la seva actuació.
 • Valorem els seus encerts.